Er is dus geen einde en ook geen begin want alles gaat altijd door in verbinding  De praktijk is tot nader info gesloten     

                 Algemene Voorwaarden

 


 

Algemene voorwaarden van –Reiki praktijk de Verbinding Assen- 

*1-Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen en cursussen van –Reiki praktijk de Verbinding Assen- De cliënt/cursist (verder te noemen consument) geeft door het boeken van een behandeling of cursus aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden zoals die op het moment van boeking op de website gepubliceerd staan.

*2-Tarieven

De actuele tarieven voor behandelingen en cursussen staan op de website van –Reiki praktijk de Verbinding Assen-.

*3- Behandeling en betaling

1. Betaling van een Reiki behandeling graag vooraf of direct na afloop en uitsluitend contant. 

2.Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang van de behandeling kosteloos geannuleerd worden. De annulering dient via de e-mail of Whats App gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum en tijd van de afspraak en het telefoonnummer.

3. Bij afmelding binnen 24 uur wordt het normale tarief in rekening gebracht, mits een geldige reden.

*4- Cursussen en betaling

1. Voordat u zich aanmeld voor een Reiki cursus zie ik u graag voor een intake gesprek in mijn praktijk.

2. Bij inschrijving voor een Reiki cursus ontvangt u via de e-mail een bevestiging van de inschrijving en de wijze van betaling.

3.De consument betaalt 14 dagen voor aanvang van de cursus het totaalbedrag en maakt het over op het in de bevestiging opgegeven bankrekeningnummer. 

4.Bij inschrijving voor een cursus binnen 14 dagen voor aanvang betaalt de consument het bedrag bij aanmelding. 

5.Het cursusgeld dient altijd voor aanvang van de cursus zichtbaar op de rekening van –Reiki praktijk de Verbinding Assen-te staan.  

6. Gedurende de eerste 14 dagen na inschrijving heeft u het recht zich te bedenken en de cursus kosteloos te annuleren of te verplaatsen. Deze bedenktijd geldt niet wanneer de cursus binnen deze 14 dagen plaatsvindt. Het bedrag wordt dan niet terug betaald, wel kunt u meedoen op een andere datum.

7.-Reiki praktijk de Verbinding Assen-behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren of te verplaatsen bij onvoldoende deelname of onvoorziene omstandigheden. Ingeschreven cursisten ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen. Het reeds betaalde cursusgeld zal terugbetaald worden. Indien mogelijk zal –Reiki praktijk de Verbinding Assen-een alternatief aanbieden.

8. Niet tijdige betaling: a) De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. –Reiki praktijk de Verbinding Assen-zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 10 werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. 

* 5  Aansprakelijkheid

Een behandeling of deelname aan groepslessen of een cursus bij –Reiki praktijk de Verbinding Assen- kan nooit een behandeling van een reguliere arts vervangen. -Reiki praktijk de Verbinding Assen- is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

*6 Gezondheid

Wanneer u onder behandeling bent bij een arts dient u zelf uw behandelend arts/specialist op de hoogte te brengen van deelname aan een behandeling bij -Reiki praktijk de Verbinding Assen-. Het is aan te raden pas na overleg met de behandelend arts/specialist een afspraak te maken. In het kader van een behandeling wordt geen medische diagnose gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast. Raadpleeg altijd een arts bij langdurige (pijn)klachten.

 * 7 Geheimhouding

Door consumenten verstrekte informatie wordt door –Reiki praktijk de Verbinding Assen-vertrouwelijk behandeld. –Reiki praktijk de Verbinding Assen-conformeert zich aan de geldende privacywetgevingen.

*8 Vragen en klachten

1. Vragen kunnen via de e-mail of het contactformulier worden gesteld en worden door –Reiki praktijk de Verbinding Assen- beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen. Deze vallen ook onder geheimhouding.                     

 2. Klachten over –Reiki praktijk de Verbinding Assen-moeten tijdig, in ieder geval binnen twee maanden, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend. Dit kan via de e-mail of het contactformulier. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn of haar rechten ten aanzien van de klacht verliest. 

3. Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost geldt het volgende: a) –Reiki praktijk de Verbinding Assen-is aangesloten bij Reiki Ryoho en valt onder het klachtenrecht van die stichting. b) Op elke overeenkomst tussen  –Reiki praktijk de Verbinding Assen- en de consument is het Nederlandse recht van toepassing.

*9 Wijziging voorwaarden

–Reiki praktijk de Verbinding Assen-is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden. Wijzigingen gelden niet ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. –Reiki praktijk de Verbinding Assen-publiceert wijzigingen op de website.

Deze Algemene voorwaarden zijn opgesteld op 01-09- 2018
Herma Harmsen, -Reiki praktijk de Verbinding Assen- te Assen