Er is dus geen einde en ook geen begin want alles gaat altijd door in verbinding  De praktijk is tot nader info gesloten     


    Ethiekcode


                        

Als lid van The Reiki Alliance leef ik de ethiekcode van deze vereniging na. Je kunt de code hieronder lezen.

Introductie

De totstandkoming van deze Ethiekcode is een bewuste stap van de Reiki Alliance en haar leden om zelf verantwoordelijk te zijn voor de normen en waarden die volgen. Deze Code geeft de betrokkenheid weer van Reikimasters om hun kennis, vaardigheden en kunst te gebruiken voor het welzijn van anderen, om niet opzettelijk te kwetsen, om studenten en cliënten te respecteren en onszelf en elkaar te eren.

Deze Code verduidelijkt basisprincipes van het Reikimasterschap. Voor hen die op dit pad zijn, kan de Code dienen als een bron voor scholing en reflectie, zelfevaluatie, persoonlijke en onderlinge heling. Deze Code dient tevens om naar buiten toe duidelijk weer te geven wat omtrent het ethisch gedrag van Reiki Alliance-masters kan worden verwacht.

Ethiekcode voor Reikimasters van de Reiki Alliance

#1: Ik behandel mijn ouders, partner en kinderen met respect voor hun individuele noden en waarden.

Ik waardeer de steun van mijn partner en familieleden op mijn levenspad en mijn steun aan dat van hen. Ik waardeer eerlijkheid en integriteit in relaties.

#2: Ik behandel mijn studenten en cliënten met respect voor hun waardigheid, individuele noden en waarden.

Ik werk naar beste kunnen met mijn studenten en cliënten, zonder vooroordeel ten opzichte van hun leeftijd, ras, religie, cultuur, seksuele geaardheid, fysieke mogelijkheden of sociaal-economische achtergrond.Ik waardeer de vertrouwensrelatie tussen mij en mijn studenten en cliënten en onthoud mij van machts- en seksueel misbruik.Ik maak geen misbruik van mijn positie als Reikimaster om een seksuele relatie met een student of cliënt uit te lokken of te beginnen. Ik sta mijzelf voldoende tijd toe om de rollen van beide partijen (machtsdynamiek) werkelijk te laten veranderen alvorens een romantische of seksuele relatie te overwegen met een student of ex-cliënt.

#3: Ik respecteer het recht van een student om zijn/haar initiërend master te kiezen en het recht van een cliënt om zijn/haar eigen manier en pad van heling te kiezen.

Ik respecteer het vertrouwen van mijn Reikicliënt in zijn/haar arts of eerstelijnsverzorger.Ik steun mijn studenten en cliënten zonder tussenkomst van mijn persoonlijk oordeel. Wanneer ik dit niet kan, zal ik de student of cliënt adviseren met een andere Reikimaster of beoefenaar te werken.

#4: Ik houd alle informatie aangaande een student of cliënt vertrouwelijk.

#5: Ik behoud een helder bewustzijn.

Ik onthoud mij van alcohol- of drugsmisbruik.Ik ben mij ervan bewust dat mijn oordeel en mijn professioneel handelen beïnvloed kunnen worden door mijn gebruik van alcohol en drugs; daarom onthoud ik mij hiervan tijdens professionele activiteiten.

#6: Ik verruim voortdurend mijn professionele kwaliteiten, kennis en vaardigheden.

Ik ken mijn eigen mogelijkheden en beperkingen en vermeld deze nauwkeurig en eerlijk.

#7: Ik blijf vertrouwen in Reiki en in mijn Reikigemeenschap.

Ik ontwikkel een bewuste en heldere communicatie, alsmede de kwaliteiten liefhebbende vriendelijkheid en eerlijkheid.Ik zeg wat waar en zinvol is en zeg niets wat dat niet is.Ik hecht waarde aan mijn relatie met een proces groter dan ikzelf, en erken dat heling iets is wat ik mijzelf kan geven en waarvan ik kan leren, maar wat ik nooit kan beheersen.Ik steun het leven in plaats van de dood te vermijden.

#8: Ik respecteer andermans eigendom, behoud mijn professionele integriteit en onthoud mij van geldmisbruik.

Ik onthoud mij van wangedrag zoals: plagiaat, het ongepast achterhouden van informatie en het doen van onware of bedrieglijke uitspraken.Ik onthoud mij van beroepsmatig gebruik van methodes en disciplines van anderen totdat ik deze werkelijk heb leren kennen. Ik zal de herkomst hiervan vermelden.

#9 Ik erken en respecteer andere disciplines en hun beoefenaars.

Ik tracht samen te werken met andere Reikimasters of beoefenaars van andere disciplines en ik onthoud mij van laster, kritiek of anderszins denigrerende opmerkingen jegens hen.

#10: Ik ben aansprakelijk en verantwoordelijk voor al mijn beslissingen en daden als Reikimaster in de samenleving.

Ik realiseer me dat al mijn daden en keuzes in mijn gedrag en communicatie een potentieel effect op anderen kunnen hebben; ik onderwijs door zelf een voorbeeld te zijn. Ik los daadwerkelijk of potentieel tegenstrijdige belangen direct op.

Herzien april 1996 in Gersfeld, Duitsland. Alle vorige versies zijn hierdoor komen te vervallen.